stawka za hektar przeliczeniowy

image Start       image strona ZUS       image strony PP       image stoły kute       image Stary Luboń       image strefy GMT       

Menu

okropnaegoistka portal

Temat: podatek rolny
Podatek rolny. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym. Podatek obciąża osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, samoistnymi posiadaczami lub użytkownikami gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstw rolnych powyżej 1 ha ziemi.
Wysokość płaconego podatku zależy od siły dochodowej ziemi, co ustala się poprzez stosowanie tzw. Hektarów przeliczeniowych. Hektar przeliczeniowy powstaje przez pomnożenie hektarów fizycznych przez różne parametry jakościowe ziemi, takie jak np. klasa gruntu, warunki produkcyjno- klimatyczne, rodzaje użytków rolnych. Stawki podatku rolnego są stawkami kwotowymi i wynoszą dla jednego hektara przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta ustaloną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Właściciele ziemi o powierzchni nie przekraczającej 1 ha płacą podatek od nieruchomości.

Podatku rolnego nie płacą również między innymi:
- właściciele gruntów pod jeziorami i wodami płynącymi, i pod zbiornikami retencyjnymi,
- właściciele gruntów pod wałami przeciwpożarowymi,
- właściciele gruntów stanowiących nieużytki,
- właściciele gruntów wpisanych do rejestru zabytków.

Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1207Temat: Podatek leśny
Podatek leśny. Podatek ten reguluje ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach.
Do płacenia podatku zobowiązani są wszyscy właściciele lasów, bez względu na status organizacyjno- prawny podmiotu, co oznacza, że podatek ten płaci również skarb Państwa.
Przedmiotem podatku są lasy z wyjątkiem lasów, na terenie, których istnieją ośrodki wypoczynkowe oraz zlokalizowane są działki budowlane i rekreacyjne.
Wymiar podatku jest skomplikowany. Stawka podatku wyrażona jest kwotowo w stosunku rocznym za 1 ha przeliczeniowy (uwzględnia się 9 głównych gatunków drzew i ich klasy).
Kwota stawki stanowi równowartość pieniężną 0,200 m3 drewna obliczoną według średniej ceny drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Opodatkowaniu nie podlegają lasy wpisane do rejestru zabytków oraz lasy z drzewostanem do 40 lat. Podatek ustala organ stanowiący (np. wójt, burmistrz), na terenie którego położony jest las.


Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2700


Temat: staw, a prawo
warunki zabudowy otrzymasz z urzędu miasta / gminy - w zależności gdzie mieszkasz.
do wniosku załączasz mapkę ( zdaje się że może być nieaktualizowana koszt około 40-50 zł) oraz uiszczasz opłatę około 120 zł - ale mogę się trochę mylić bo już jakiś czas temu to łatwiłem. czas na odpowiedz mają 30 dni ale może to trwać nawet 3 miesiące.
stawkę 25 gr za 1 m kw podatku to są stawki dla mojej gminy już w sąsiedniej gminie mogą być wyższe lub niższe.
żeby opłata była niższa wystąp o staw hodowlany wtedy opłatę masz jak podałem 0,2 jak za 1 ha przeliczeniowy czyli dla mojej gminy około 20 zł za 1 ha powierzchni wody
pozdrawiam kirył
Źródło: forum.oczkowodne.net/viewtopic.php?t=2091


Temat: Aspekty formalne budowy stawu
Dodam tylko do wypowiedzi Katarzyny stawki podatków jakie obowiazują za stawy:

Podstawa prawną jest Dz. U. 2006 Nr 136 poz 969.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.
Art 2
za działąjność rolniczą uważa się ........ chów i hodowlę ryb
art.4
punkt 5.
Tu jest tabelka, której nie będę przytaczał, jak przeliczać posiadane grunty na hektary przeliczeniowe
punkt 7.
grunty pod stawami zarybionymi bez względu na miejsce położenia przelicza się ......
2) 1ha stawu zarybionego innymi gatunkami ryb - 0,20 ha przeliczenowego
i ewentualnie punkt 8.
grunty pod stawami niezarybionymi przelicza się na ha przeliczeniowe wg punkt 5. ( stąd go przywołałem)

reasumując
nie taki diabeł straszny jak go malują. Wystarczy po wybudowaniu zgłosić jakie ryby będą hodowane w stawie ( np karp ) i będziemy płacić 1/5 podatku jak za grunt. no i oczywiście jeszcze przed budową zaznaczyć w operacie wodnym że będie to staw HODOWLANY.
kirył
Źródło: forum.oczkowodne.net/viewtopic.php?t=2792


Temat: podatek rolny
Podatek rolny został uregulowany przez Ustawę o podatku rolnym z 15 listopada 1984 r. W Polsce od lat pozostaje on podatkiem lokalnym, mimo to wielokrotnie zmieniana była jego koncepcja, konstrukcja, a nawet nazwa. Działał bowiem przez wiele lat jako podatek gruntowy.
Opodatkowaniu nim podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Z podatku rolnego zwolnione są gminy i Skarb Państwa.
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub objęcie gruntów w posiadanie. Wygasa natomiast ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Dla gruntów gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych- równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- od 1 ha pozostałych gruntów- równowartość pieniężną 5 q żyta.
Stawki zostają obliczane według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada roku podatkowego.
Podatek rolny cechuje wyjątkowo rozbudowany system ulg i zwolnień podatkowych, zarówno o charakterze ekonomicznym jak i społecznym, przedmiotowym jak i podmiotowym, dodatkowo poszerzony o prawo do uchwalania przez rady gmin zwolnień innych niż przewidzianych w ustawie, jednak mogą one dotyczyć tylko zwolnień o charakterze przedmiotowym. Niespotykaną w innych podatkach samorządowych formą ulg podatkowych jest również zaniechanie ustalania lub poboru podatku. Zaniechanie to ma miejsce w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, która spowodowała istotne szkody majątkowe.

Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1207


Temat: RELACJE Z POSIEDZENIA SESJI GMINY ANDRZEJEWO
Dzisiaj 29 XI 2007 o godzinie 10 00 odbyła się w świetlicy OSP w Andrzejewie XI sesja rady gminy Andrzejewo.
Priorytetowym zagadnieniem dzisiejszej sesji było ustalenie stawek podatku rolnego.
GUS przesłał informacje do urzędów gmin obligując je, że stawka nie może przekraczać 58,29 złotego za kwintal przeliczając to na podatek rolny gdzie jeden hektar przeliczeniowy to 2,5 kwintala żyta jest to kwota 145,725 złotego za hektar przeliczeniowy zaznaczam, że jest to górny pułap tej stawki uchwałą rady gminy zatwierdzono 48,00 złotych za przeliczeniowy kwintal żyta, co daje kwotę 120 złotych za hektar przeliczeniowy.
Porównując to do roku ubiegłego gdzie przeliczeniowy hektar obciążał rolnika z naszej gminy kwotą 88,80 złotych jest to wzrost obciążeń dla przeciętnego gospodarza naszej gminy a w przeważającej większości tacy u nas mieszkają o kwotę 31,2 złotych za jeden hektar przeliczeniowy.
Przed poddaniem pod głosowanie stawki 120 złotych za hektar przeliczeniowy pan wójt Antoni Cymbalak zajął głos w tej sprawie tłumacząc radnym i sołtysom, że poprzez umorzenia podatków (między innymi dla kilkunastu sołtysów) gmina nasza traci część wpływów tytułem umorzeń związanych z inwestycjami w gospodarstwie lub zakupem ziemi, co jest nieprawdą gdyż wszelkie tego typu inwestycję są refundowane poprzez subwencje wyrównujące z budżetu państwa, co świadczy jednoznacznie o tym, że gmina nie traci nic na tego typu zwolnieniach inwestycyjnych a kwota umorzeń w całości wpływa na konto naszej gminy. Jedynie umorzenia indywidualne przez pana wójta nie podlegają tejże refundacji przez budżet państwa
Ze źródeł oficjalnych wiem, że;
W gminie Zaręby Kościelne cena wyjściowa za jeden kwintal żyta będzie proponowana 45 złotych z tendencją obniżenia tej ceny.
W gminie Szumowo zaproponowano 41 złotych za kwintal na posiedzeniu komisji finansów z opcją podniesienia tej kwoty nie więcej niż do 45 złotych za kwintal.
W gminie Szulborze sesja zaczęła się o godzinie 13 00 i propozycja to 45 złotych z tendencją obniżenia tej ceny
W gminie Zambrów podniesiono, o 25 % do tamtorocznej, co daje kwotę około 44/45 złotych za kwintal.
Reasumując to nasza gmina uchwaliła najwyższy podatek rolny z wyżej wymienionych gmin a bardzo możliwe, że największy w okolicy.
Źródło: andrzejewo.fora.pl/a/a,313.html


Temat: RELACJE Z POSIEDZENIA SESJI GMINY ANDRZEJEWO

Dzisiaj 29 XI 2007 o godzinie 10 00 odbyła się w świetlicy OSP w Andrzejewie XI sesja rady gminy Andrzejewo.
Priorytetowym zagadnieniem dzisiejszej sesji było ustalenie stawek podatku rolnego.
GUS przesłał informacje do urzędów gmin obligując je, że stawka nie może przekraczać 58,29 złotego za kwintal przeliczając to na podatek rolny gdzie jeden hektar przeliczeniowy to 2,5 kwintala żyta jest to kwota 145,725 złotego za hektar przeliczeniowy zaznaczam, że jest to górny pułap tej stawki uchwałą rady gminy zatwierdzono 48,00 złotych za przeliczeniowy kwintal żyta, co daje kwotę 120 złotych za hektar przeliczeniowy.
Porównując to do roku ubiegłego gdzie przeliczeniowy hektar obciążał rolnika z naszej gminy kwotą 88,80 złotych jest to wzrost obciążeń dla przeciętnego gospodarza naszej gminy a w przeważającej większości tacy u nas mieszkają o kwotę 31,2 złotych za jeden hektar przeliczeniowy.
Przed poddaniem pod głosowanie stawki 120 złotych za hektar przeliczeniowy pan wójt Antoni Cymbalak zajął głos w tej sprawie tłumacząc radnym i sołtysom, że poprzez umorzenia podatków (między innymi dla kilkunastu sołtysów) gmina nasza traci część wpływów tytułem umorzeń związanych z inwestycjami w gospodarstwie lub zakupem ziemi, co jest nieprawdą gdyż wszelkie tego typu inwestycję są refundowane poprzez subwencje wyrównujące z budżetu państwa, co świadczy jednoznacznie o tym, że gmina nie traci nic na tego typu zwolnieniach inwestycyjnych a kwota umorzeń w całości wpływa na konto naszej gminy. Jedynie umorzenia indywidualne przez pana wójta nie podlegają tejże refundacji przez budżet państwa
Ze źródeł oficjalnych wiem, że;
W gminie Zaręby Kościelne cena wyjściowa za jeden kwintal żyta będzie proponowana 45 złotych z tendencją obniżenia tej ceny.
W gminie Szumowo zaproponowano 41 złotych za kwintal na posiedzeniu komisji finansów z opcją podniesienia tej kwoty nie więcej niż do 45 złotych za kwintal.
W gminie Szulborze sesja zaczęła się o godzinie 13 00 i propozycja to 45 złotych z tendencją obniżenia tej ceny
W gminie Zambrów podniesiono, o 25 % do tamtorocznej, co daje kwotę około 44/45 złotych za kwintal.
Reasumując to nasza gmina uchwaliła najwyższy podatek rolny z wyżej wymienionych gmin a bardzo możliwe, że największy w okolicy.


Mam nadzieje Suzin, że nagrałeś dzisiejszą sesje?
A o tych podatkach to już słyszałem pan wójt lubi się powtarzać…
Źródło: andrzejewo.fora.pl/a/a,313.html


Temat: Szacowane stawki dopłat bezposrednich za rok 2010

Ministerstwo rolnictwa opublikowało we wtorek projekt rozporządzeń określających wysokość dopłat bezpośrednich za 2010 r. Podstawowa dopłata do ziemi wyniesie 562,09 zł za hektar. Dotacja będzie wypłacana, jak co roku, od 1 grudnia.

W ubiegłym roku stawka tzw. jednolitej płatności obszarowej była na poziomie ok. 507 zł na 1 ha gruntów rolnych. Dopłata uzupełniająca, która przysługuje niektórym rolnikom, np. producentom zbóż wynosi w tym roku 327,28 zł/ha. W ubiegłym roku - było to 356 zł.

Producenci chmielu mogą liczyć na 1420 zł/ha (jest to tzw. płatność niezwiązana z produkcją). Do roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na łąkach (tzw. płatności zwierzęce) rolnicy dostaną - 439,03 zł/ha.

Dopłata do pomidorów to ok. 157,16 zł za tonę. Do hodowli krów dotacja będzie na poziomie 346,43 zł /sztukę, a do owiec - 105,91 zł/sztukę. Specjalna dopłata do uprawy roślin strączkowych i motylkowatych wyniesie zaś 207,28 zł na hektar.

Wysokość dopłat wynika z kursu przeliczeniowego złotego do euro. Wyznacza to co roku, w końcu września, Europejski Bank Centralny. W tym roku jest on mniej korzystny dla rolników niż w 2009 r. i wynosi ok. 3,98 zł. W ubiegłym roku było to 4,2 zł.

Od 2010 roku wzrasta jednak wysokość dopłat bezpośrednich. Polscy rolnicy od tego roku będą je otrzymywać na takim samym poziomie, jak rolnicy ze "starych" krajów Unii. Z budżetu Unii pochodzi tylko 70 proc. płatności, resztę dopłaca budżet krajowy. Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2010 r. wynosi około 3,2 miliardy euro, tj. prawie 13 miliardów złotych.

O dopłaty bezpośrednie za 2010 r. stara się blisko 1,37 mln rolników. Dopłaty do ziemi od 1 grudnia będzie wypłacała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Stawki te będą obowiązywały jednak dopiero po podpisaniu przez ministra rolnictwa stosownych rozporządzeń. Obecnie - jak poinformowało biuro prasowe resortu - dokumenty te zostały przekazane do konsultacji społecznych.

źródło: PAP

Źródło: agroportal.net.pl/forum/viewtopic.php?t=3534


Temat: Stypendia

Znacie kryteria dochodowe do przyznania stypendiów socjalnych/mieszkaniowych/na wyżywienie na 2009/2010 ? nigdzie nie mogłem znaleźć informacji na ten temat
W związku z licznymi wątpliwościami uczelni odnośnie możliwości podwyższenia progu dochodu uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne do 602 zł, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyjaśnia, iż kwota ta wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2009 r. i dopiero od tego dnia w uczelni może obowiązywać wyższy próg dochodu.
W przypadku podwyższenia progu dochodu uprawnieni studenci będą mieli możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium przy dochodzie przekraczającym 572 zł.

oznacza to tyle iż próg jest 572zł, chyba że uczelnia go podwyższyła - ale tego niewiem, jeden próg jest gwarantowany czyli 572zł

Jeżeli rok temu dostawałam naukowe, które też będę miała w tym roku, to będę musiała znowu podawać numer konta, czy będą przelewać na to co wcześniej?
to pytanie do dziekanatów, ale numer konta zostaje ten sam


Czy ktoś zna stawki stypendiów socjalnych/mieszkaniowych/na wyżywienie na 2009/2010 ? Czy będa takie same jak w 2008/2009? Czy mogą one ulec zmianie ? Najbardziej boję się tego, że mogą spaść w dół, czy jest to możliwe ? Rozumiem, że uległy, by one zmianie na +, ale jeśli zostaną pomniejszone, to byłoby nieciekawie. Z góry dzięki za odpowiedź.
stawki zawsze są liczone na każdy rok osobno czyli się zmieniają, co zależy od wysokości stypendium?? liczba studentów - obecnie ta liczba spada
może jest podniesiony próg dochodowy co dalej zaniża wysokość wypłat - więcej osób do podziału. Ewentualnie ministerstwo może podnieść kwoty dla uczelni na stypendia, ale w to również wątpię w kryzysie!!
Kiedyś czytałem jeszcze artykuł o tym iż Rektor UMK jest w stanie pomóc z kasy uczelni, ale na to też bym nie liczył bo jest to bardziej medialne niż realne!!
Ciężkie czasytaka informacja dla osób posiadających gospodarstwo rolne
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2009 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008 r. wynosił 2056 zł (jest to dochód roczny).
Źródło: umkc.pl/viewtopic.php?t=165


Temat: PODATKI NA EGZAMIN
PRAWO PODATKOWE- TEST 2008/2009

1. Księgami podatkowymi są:
a) księgi rachunkowe
b) ewidencja przychodów
c) ewidencja ryczałtu

2. Podatkiem jest:
a) publicznoprawne , nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne rzecz Skarbu Państwa
b) publicznoprawne odpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne rzecz Skarbu Państwa
c) publicznoprawne , nieodpłatne, przymusowe i zwrotne świadczenie pieniężne rzecz Skarbu Państwa

3. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej nie podlegająca na mocy
ustawy podatkowych obowiązkowi podatkowemu.
a) tak
b) nie

4. Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej obowiązana na podstawie
przepisów prawa do obliczania podatku
a) tak
b) nie

5. Czy rokiem podatkowym jest wyłącznie rok kalendarzowy
a) tak
b) nie

6. właściwymi składkami podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 roku są
a) 19%,30% i 40%
b) 20%,22% i 32%
c) 22%,32% i 45%
(w 2010 obowiązuja 2 progi 18% i 30%)

7. Właściwą stawką opodatkowania dochodów osób prawnych jest:
a) 19%
b) 22%
c) 32%

8. Czy ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje zasady opodatkowania przychodów z gospodarki leśnej
a) tak
b) nie

9. Koszty uzyskania przychodu dla przychodów stałych osób fizycznych ustalane są w stawkach zryczałtowanych
a) tak
b) nie

10. Koszty uzyskania przychodu dla przychodów niestałych osób fizycznych ustalane są w stawkach proporcjonalnych
a) tak
b) nie

11. ulga podatkowa od przychodów niestałych osób fizycznych przysługuje w każdym źródle tych przychodów
a) tak
b) nie

12, Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów stałych pobierana jest
a) w zaokrągleniu do pełnych złotych
b) w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy

13. płatnik ze swoich środków obciąża koszty na ubezpieczenie zdrowotne
a) tak
b) nie

14.podatnik od przychodów stałych opłaca składkę na ubezpieczenie wypadkowe
a) tak
b) nie

15. Podatnicy podatku od towaru i usług dokonują rozliczenia tego podatku za okres
a) miesiąca kalendarzowego, lub
b) kwartału kalendarzowego, czy też
c) trzydziestu po sobie następujących dni kalendarzowych

16) Podstawową stawką podatku od towaru i usług jest
a) 19%
b) 30%
c) 22%

17. podstawą opodatkowania przychodów z działalności rolniczej jest
a) liczba hektarów przeliczeniowych gospodarstwa
b) dochód szacunkowy z rodzaju działalności
c) powierzchnia upraw

18.podstawę opodatkowania podatkiem od gier oblicza się w zależności
a) od rodzaju gry lub zakładu od wpływów z tego tytułu
b) od rodzaju gry lub zakładu od dochodów z tego tytułu

19. czy wygrana pieniężna w Totalizatorze Sportowym podlega opodatkowaniu
a) tak
b) nie

20.czy posiadanie psa podlega opodatkowaniu
a) tak
b) nie
Źródło: adm222.fora.pl/a/a,52.html